મુખ્યમંત્રી એપ્રેંટીસ યોજના અભિયાન અન્વયે ITI Kalol દ્વારા કલોલ તાલુકા એપ્રેંટીસ ભરતી ઝુંબેશ

ADDRESS

AT & PO:- ARSODIA
TA:- KALOL
DIST:GANDHINAGAR

Last Update on : 25/09/2019

Give us a call or send mail

Mobile : +912764-223523
Telephone : +912764-223523
Email : iti-kalol-gnr@gujarat.gov.in

Visitor Counter

 
Html Valid   Html Valid
Copyright © Industrial Training Institute, Kalol. All rights reserved. | Designed & Developed By : pCube Software Solution.