શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ દ્વારા મહિલા રોજગાર મેળો,અમદાવાદ તારીખ.૨૨/૭/૨૦૧૭ ના રોજ

ADDRESS

AT & PO:- ARSODIA TA:- KALOL DIST:GANDHINAGAR

Give us a call or send mail

Mobile : +912764-223523
Telephone : +912764-223523
Email : iti-kalol-gnr@gujarat.gov.in

Visitor Counter

 
Copyright © Industrial Training Institute, Kalol. All rights reserved. | Designed & Developed By : pCube Software Solution.